satyr

26 tekstów – auto­rem jest sa­tyr.

Samotna podróż

Gdy ko­muś się ze­gar zatrzyma
I nie pa­kując się
w os­ta­nią z dróg wy­ruszy
zos­ta­wiając w ty­le swych towarzyszy
ze smut­kiem bólem i wspom­nień księgą opasłą
Zro­zumiemy że rodzi­na to rzecz nabyta
że Co chwilę ktoś się z niej wykrusza
aż w końcu nie po­zos­ta­nie tu żad­na zna­joma dusza. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 kwietnia 2014, 18:27

Sa­mobójstwo to wołanie o po­moc od zo­bojętniałego na ludzkie dra­maty świata. Po­moc wiąże się z przyszłością, a ta z życiem. Tak więc sa­mobójstwo to pa­radok­salnie chęć życia, je­go zmiany i pop­ra­wy. Wystarczy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 marca 2014, 19:26

Wiel­kość znicza nie ok­reśla miłości do oso­by zmarłej,
a je­dynie gru­bość por­tfe­la oso­by, która ku­piła ten znicz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2012, 07:33

Wszys­cy jes­teśmy pisarzami.
Każdy z nas pisze swoją książkę - życie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 listopada 2012, 07:55

Ćwierćfi­nał to cel, półfi­nał to marze­nie, fi­nał jest snem,
ale jak wiado­mo ce­le trze­ba osiągać, marze­nia się spełniają a sny są prorocze. 

aforyzm • 8 czerwca 2012, 20:21

Świętuj swo­je porażki.
Bo to dzięki nim wiesz którędy nie na­leży iść. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 kwietnia 2012, 18:19

Jeżeli śmierć człowieka zmieniła na lep­sze choć jedną osobę to jest to dob­ra śmierć, z której płynie no­we lep­sze życie. Ta oso­ba jest na­dal obec­na w ser­cu dru­giego człowieka. Żyje w je­go myślach, słowach i czynach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2012, 20:31

War­sza­wa jest niczym fe­niks od­radzający się z po­piołów, to mias­to po­win­no stać się miej­scem osób dla których świat legł w gru­zach, tak jak w gru­zach legła War­sza­wa. Po­win­na stać się sym­bo­lem od­rodze­nia i no­wego życia, bo zaw­sze jest po­ra by od­bu­dować to co zburzo­ne w naszym życiu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2012, 22:36

Po każdym dniu nad­chodzi noc i ciem­ność a po­tem budzi­my się i nas­ta­je no­wy dzień.
To w pew­nym stop­niu rein­karnac­ja. Budząc się każde­go dnia ma­my możli­wość nap­ra­wienia te­go co zep­su­te, pod­la­nia te­go co zwiędło i po­siania na no­wo te­go co uschło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2012, 19:09

niebo nocą jest ale­gorią nasze­go serca;
mi­mo ciem­ności widzi­my gwiaz­dy choć są od nas od­da­lone o set­ki mi­lionów lat świetlnych,
po­dob­nie jest z naszym sercem,
mi­mo zła które kryję się w nas, ktoś zaw­sze uj­rzy ma­lutką gwiaz­dkę dob­ro­ci na dnie nasze­go serca 

myśl • 23 grudnia 2011, 08:45
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność